wordpress 获取文章内所有图片

2019年12月14日17:22:28 发表评论 热度351 ℃

在制作wordpress主题过程中,有遇见想要自动获取文章内所有图片的情况,一开始没有思路,后来,想起大前段的xiu主题貌似就拥有这样的功能,经过维维大神的扣扯后,现在大叔拿来分享哈,绝笔可用的嚎!

wordpress 获取文章内所有图片

将代码插入functions.php

 1. function hui_get_thumbnail( $single=true, $must=true ) {
 2.     global $post;
 3.     $html = '';
 4.     if ( has_post_thumbnail() ) {
 5.         $domsxe = simplexml_load_string(get_the_post_thumbnail());
 6.         $src = $domsxe->attributes()->src;
 7.         $src_array = wp_get_attachment_image_src(hui_get_attachment_id_from_src($src), 'thumbnail');
 8.         $html = sprintf('<li><img src="%s" /></li>', $src_array[0]);
 9.     } else {
 10.         $content = $post->post_content;
 11.         preg_match_all('/<img.*?(?: |\\t|\\r|\\n)?src=[\'"]?(.+?)[\'"]?(?:(?: |\\t|\\r|\\n)+.*?)?>/sim', $content$strResult, PREG_PATTERN_ORDER);
 12.         $images = $strResult[1];
 13.         $counter = count($strResult[1]);
 14.         $i = 0;
 15.         foreach($images as $src){
 16.             $i++;
 17.             $src2 = wp_get_attachment_image_src(hui_get_attachment_id_from_src($src), 'thumbnail');
 18.             $src2 = $src2[0];
 19.             if( !$src2 && true ){
 20.                 $src = $src;
 21.             }else{
 22.                 $src = $src2;
 23.             }
 24.             $item = sprintf('<li><img src="%s" /></li>', $src);
 25.             if$single){
 26.                 return $item;
 27.                 break;
 28.             }
 29.             $html .= $item;
 30.             if(
 31.                 ($counter >= 4 && $counter < 8 && $i >= 4) ||
 32.                 ($counter >= 8 && $i >= 8) ||
 33.                 ($counter > 0 && $counter < 4 && $i >= $counter)
 34.             ){
 35.                 break;
 36.             }
 37.         }
 38.     }
 39.     return $html;
 40. }
 41. function hui_get_attachment_id_from_src ($link) {
 42.     global $wpdb;
 43.     $link = preg_replace('/-\d+x\d+(?=\.(jpg|jpeg|png|gif)$)/i', ''$link);
 44.     return $wpdb->get_var("SELECT ID FROM {$wpdb->posts} WHERE guid='$link'");
 45. }

以上代码规则可根据自己实际要求来修改

前端调用

 1. <?php echo hui_get_thumbnail(false,true);?>

瓜皮猪

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: